De Kabbalist: van A tot Z

Hollywood kan de trompetten alvast klaarleggen; scénes als deze zijn geschreven voor de film
– De Volkskrant

Een bijzonder clevere kruising tussen De Da Vinci Code, De Alchemist en Indiana Jones. Kimpen heeft heel goed begrepen dat je wijsheid moet combineren met alledaagsheid om je lezers in de ban te houden.
– De Standaard

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Haman

Bijbelse jodenhater uit het boek Esther.
Zie ook Poerim.

 

 

 

 

Hammam Esh-Shifa

De Hammam esh-Shifa, of het Bad van de Genezing, lag op het marktplein vlakbij de Tempelberg. In zijn diplomatieke reisverslag ‘Jerusalem’ beschrijft Jacob Israël de Haan in 1921 dat in deze Hammam zich een bron bevindt van meer dan dertig meter diep. De Haan ontmoette een Arabier die in een bijzonder droge zomer, in de uitgedroogde bron was afgedaald. Hij kwam in een doolhof van gangen en gewelven die zouden leiden naar de oorsprong van de Gihon bron die door koning Hizkia in 700 voor Christus werd afgesloten.
De Assyrische koning Sanherib gaf de belegering van Jeruzalem op omdat zijn mannen omkwamen van de dorst nadat Hizkia de Gihon bron had afgesloten. Het terugvinden van deze bron zal volgens de kabbalisten het geluk van Israël zijn. De Gihon bron lag buiten de stadsmuren. Koning Hizkia liet daarom een 533 meter lange tunnel uithakken in de harde rots die het water van de Gihon naar de stad leidde. Recent archeologisch onderzoek ontdekte de ondergrondse kelders die door de arbeiders van Hizkia verbonden werden door een tunnel. Onder deze tunnels zouden zich nog meer kelders, bronnen en tunnels bevinden. Hier zou zich onder meer de Mikve bevinden, volgens de onderzoekers, waar de hogepriester zich reinigde om de Ark onder ogen te komen. Omdat koning Hizkia door het graven van de tunnel niet vertrouwde op Gods bescherming van Jeruzalem, werd hij door latere rabbijnen veroordeeld. Volgens Itschak Luria was Chaim een reïncarnatie van koning Hizkia en Aboe Siffien een reïncarnatie van diens vijand Sanherib. Aboe Siffien gaf Chaim de opdracht de bron te zoeken en te openen. De legenden spreken elkaar tegen of hij dit wel of niet gedaan heeft. Sommige theorieën zeggen dat de Tempel van Salomo boven deze Gihon bron werd gebouwd.
Zie ook: Aboe Siffien.

Heilige Maria van Zion

Kerk in Axum waar volgens de Ethiopiers duizenden jaren lang zich de Ark des Verbonds bevond. In 1535 werd de kerk verwoest door de Islamieten. Volgens de overlevering kon de Ark tijdig in veiligheid worden gebracht. Honderd jaar later werd de kerk weer opgebouwd en zou de Ark weer in de kerk zijn terug gebracht. Op dit moment zou de Ark zich bevinden in de recent gebouwd Heiligdomkapel waar ze bewaakt wordt door een priester die zoals al generaties lang de traditie is, bij zijn sterven pas zijn opvolger aanwijst. Alleen hij mag de Ark zien. Eenmaal per jaar, op Driekoningen in januari, wordt de Ark overdekt met doeken in Axum rondgedragen tijdens de Timkat ceremonie.

Heiligste der heiligen

In Koningen, hoofdstuk 8, vers 12 zegt God dat hij in donkerheid wil wonen. Daarom werd in de Tempel van Salomo het "Heiligste der Heiligen" gebouwd als woonplaats voor God. Het was een kubusvormige ruimte met zijden van ongeveer 10 meter. De wanden waren met goud bedekt. In de kamer rustte de Ark des Verbonds en Gods aanwezigheid op aarde, of de Shechina. Niemand mocht de kamer betreden, behalve de hogepriester die éénmaal per jaar op de Grote Verzoendag in de ruimte vergiffenis kon verkrijgen voor het volk.
De Joodse archeoloog Leen Ritmeyer besloot in 1992, na twintig jaar onderzoek, dat de fundamenten van het Heiligste der Heiligen precies onder de Rotskoepel moeten liggen.

Herodes

Herodes leefde van 73 voor tot 4 na Christus en was de Romeinse koning van Palestina. Hij was heerser ten tijde van de geboorte van Jezus en is bekend omwille van de kindermoord die hij afvaardigde. Hij is de herbouwer van de Tempel van Salomo die hij tot ongekende proporties verfraaide en uitbreidde. De Westelijke muur, ook klaagmuur genoemd, zou een restant zijn van één van de steunmuren van de door hem herbouwde tempel.
Zie ook: Tempel van Jeruzalem/Salomo.

Hetter Iska

Omdat Joden elkaar geen geld mogen lenen tegen rente, adviseerden rabbijnen dat leningen werden omgezet in een investeringsvennootschap, een hetter iska. De persoon die het geld uitleende werd een investeerder in de persoon die het geld leende. Zo werd hij vennoot in succes of mislukking van de zaken van de ander en kreeg bij succes een deel van de winst.

Hoer van Babylon

Zie in de bijbel, Apocalyps, hoofdstuk 17, verzen 1 tot en met 6.

 

 

 

 

 

Hooglied

Het eerste vers van dit boek uit de Tenach luidt "Het Hooglied, hetwelk van Salomo is" en wordt dus aan Salomo toegeschreven. Het lied is een tweespraak tussen twee geliefden en is bijzonder erotisch van thema en taal. De erotiek wordt door sommigen geïnterpreteerd als de liefde tussen een aanbidder en de synagoog.
Zie ook Koning Salomo, Koningin van Sheba.

 

 

TOP

Delen: