Terug naar overzicht

Weekendgezet

Weekendgezet

1/04/2009 - Wat is geluk?

Tekst: Lilian Ferru
Interview met wereldvermaard schrijfster Christiane Beerlandt en bessteller auteur Geert Kimpen

Vrouwen zijn vaak gelukkig als ze afvallen. Mannen glimlachen als de stereo-installatie goed klinkt.  Jongeren zijn blij met de Wii Fit van Nintendo.  Maar dit geluk is vaak van korte duur. Als er een kilootje bij komt, baal je weer als een stekker. Je kunt ook niet steeds achter elk nieuw speeltje aanrennen. Ergens in verte is er altijd weer iets waar je naar verlangt. Zijn we wel voorbestemd om levenslang gelukkig te zijn? En zo ja, hoe doe je dat? 

Veel mensen voelen zich gevangen in een bepaalde  sleur. Je voelt je beperkt door de eisen van het werk,  de wensen van je partner of het verlangen naar vrij-heid. Het tegenovergestelde van geluk is lijden. Dan  verloopt je uiterlijke leven niet zoals je het innerlijk  wilt. Er is maar een remedie om werkelijk en langdurig  gelukkig te zijn en dat is je leven in overeenstemming  brengen met wie je in wezen bent. 

Ongelukkig zijn maakt ziek

Waarom wordt de ene mens getroffen door ziekte en is  de ander immuun? Zijn we gedoemd om steeds nieu-we geneesmiddelen te ontwikkelen of is het antwoord  misschien wel heel eenvoudig? We weten allemaal  dat stress het lichaam onder druk zet. Als de vreugde  uit het leven verdwijnt ben je meer ontvankelijk voor  Christiane Beerlandt ontdekte dat elke kwaal een on-derliggende reden heeft. Zij is de grondlegger van het  gedachtegoed dat ieder mens zijn eigen heelmeester  is. In lijvige naslagwerken beschrijft zij de oorzaak van  duizenden ziekten. Geluk is in jezelf geloven en daar  naar handelen. Een betere remedie voor gezondheid  is er niet. Het gaat dan om eigenwaarde, authentiek  zijn, weten wie je bent, de waarheid onder ogen zien  en het leven in vertrouwen ondergaan. Christiane  Beerlandt: "Geluk is eigenlijk onbeschrijflijk. Je kunt  het alleen maar voelen en ervaren. In een ware ge-lukstoestand is de mens blij omdat hij is zoals hij is.  Hij leeft in dankbaarheid. Hij houdt zielsveel van het  leven, van zichzelf, de mensen en de natuur. Het leven  zelf stroomt en kolkt door je heen. De mens zingt en  galmt zijn vreugde eruit. Gelukkig zijn betekent in het  Nu zijn. Dat is diep van binnenuit leven en weten wie  je bent. In dit geluk zwijg je, of uit jij je precies zoals  je werkelijk bent. Autonoom, liefhebbend, vol geluk  en in vertrouwen dat alles goed komt als je maar de  lessen van het leven wilt leren en de signalen durft te  herkennen". 

Vreugde toelaten

Volgens Christiane Beerlandt heeft alles wat je over-komt betekenis. Wie zich daarvan bewust is, kan  zichzelf bijsturen op het levenspad. Dan maak je een  stap voorwaarts op de weg naar gezondheid, liefde  en geluk. Geluk heeft ook te maken met wat je kunt  toelaten. In deze hectische tijd staan we nauwelijks stil  bij het subtiele en mysterieuze element dat vreugde  heet.  Wie de wereld om zich heen niet ziet, vergeet  om naar de vogels, de zon en de sterren te kijken. Je  mist dan eeuwen aan magie. Geluk is ook het vermo-gen ontwikkelen om te genieten van de geur van het  bos, je te verheugen over de eerste bloesem aan de  bomen, of blij te zijn met een welgemeende kus. Het  zijn de ogenblikken die je optillen uit de dagelijkse  sleur, maar je moet er natuurlijk wel voor open staan.  Gelukkig zijn kun je leren. Er zijn richtlijnen die je als  een soort kompas kunt toepassen. De scheikunde van  geluk is te vinden in de harmonie met jezelf en je  omgeving.

De beste vorm van jezelf

Maar is het eigenlijk wel de bedoeling dat we geluk-kig zijn? Volgens de Kabbala worden we geboren om  door moeilijke omstandigheden te leren en te groeien.  Het geluk kan zich zelfs in een ongeluk vermommen,  maar vanuit een groter perspectief is het altijd een  groeimoment.  De boeken van besteller auteur Geert Kimpen zijn niet  alleen wereldwijd vertaald, maar worden mogelijk ook  verfi lmd. In de romans de 'Kabbalist' en 'de Nieuwe  Newton' zijn de hoofdpersonages op zoek naar de volmaakte liefde en het ultieme geluk.  Geert Kimpen: "Ik  ervaar geluk bij het besef dat het leven zinvol is. We  zijn hier met een reden. Hoe klein onze bijdrage ook  lijkt, in het grotere geheel kan het een wereld van  verschil betekenen. Als we proberen ons te ontwik-kelen tot de beste vorm van onszelf, kunnen we won-deren verrichten. Geluk is je missie volgen en ook af  en toe op je bek gaan. Het gaat er niet om hoe vaak  we vallen, maar hoe vaak we weer opstaan. 'God' zien  we pas wanneer hij ons gepasseerd is. Hij reist altijd  incognito. Pas als we terug kijken zien we de zegening  in onze rampspoed."

De onderstroom van geluk

Het is simpel: Het lijden is alleen maar bedoeld om je  bewust te maken van wat je als mens te doen staat.  Wie te ver van zijn bestemming afwijkt, wordt vanzelf  ongelukkig. Zo moeilijk is dat niet. Geert Kimpen: "Ge-luk is geen eindstation. Het is meer een onderstroom.  Het is vertrouwen hebben in het leven, in je zelf, je  medemens en in de wereld. Geluk kun je alleen er-varen als je ook het ongeluk hebt meegemaakt. Geen  licht, zonder duisternis. Gelukkig zijn is geen doel op  zich. Als je vertrouwen hebt dat alles wat je overkomt  betekenis heeft en bedoeld is om je sterker en wijzer  te maken, dan ervaar je de onderstroom van geluk  zelfs in je grootste ellende. In gelukkig zijn kan ook  het gevaar van gezapigheid en tevredenheid schuilen.

Wanneer mensen achterover leunen en zeggen: 'ik  heb het best voor elkaar, het is wel goed zo, ik heb  geen dromen meer', dan ben je dood tussen de leven-den. Als je geen dromen meer hebt voor jezelf, dan  zijn er 1001 dromen voor een betere wereld. Het is de  roeping van de mens om zichzelf steeds weer opnieuw  te overtreffen, tot het einde toe."

Geluk heeft duidelijk niets met eigendom, rijkdom of  materiële zaken van doen. De hoeveelheid van bezit-tingen staat in geen verhouding met gevoelens van  vreugde, liefde en dankbaarheid. Je bepaalt zelf hoe je  het leven ervaart. Sinds Einstein is bewezen dat ener-gie en materie hetzelfde zijn. Onze gedachten, emo-ties en intenties bepalen onze werkelijkheid. Geluk  is om bijvoorbeeld vanaf nu te kiezen dat je stralend  door het leven gaat. Met minder neem je natuurlijk  geen genoegen. 

TOP

 

Delen: